Mô hình Min-Max Goods_ Min Max Showroom/ Đại Huy

Mô hình là sự tập hợp kinh nghiệm, sự sáng tạo và được xây dựng từ Cty TNHH TMDV Đại Huy. Kinh doanh như thế nào là hiệu quả trong nền kinh tế thị trường hiện tại và những năm về sau?

Nền tảng kinh doanh đó là:

 • Chi phí vốn thấp nhất và vốn sẵn sàng có hạn.
 • Bảo tồn vốn, tạm dừng và tái lập trong một trường hợp bất kỳ.
 • Hợp tác tiến bộ và tập hợp nguồn lực, mục tiêu phát triển cao nhất.
 • Xây dựng một thương hiệu mạnh và có quy trình phát huy thương hiệu chung.
 • Tôn trọng giá trị gốc của sản phẩm, giá trị sản phẩm mới và giá trị của sự cạnh tranh công bằng.

Giá trị mô hình Min

 • Chi phí chìm, trữ nguồn lực, vốn đầu tư.
 • Nguồn vốn nhỏ tối ưu, không tăng thêm theo quá trình phát triển một nhóm hàng.
 • Chi phí tiếp cận thị trường nhỏ nhất.
 • Diện tích mặt bằng nhỏ nhất, trưng bày, kiểm soát nhanh nhất.
 • Chi phí quản lý tối ưu và chuyên nghiệp nhất.

Giá trị mô hình Max

 • Nguồn hàng đa dạng và chuẩn bị sẵn sàng lớn nhất từ công ty, phát triển nhanh nguồn lực mới.
 • Lợi nhuận trên vốn cao và khả năng thu hồi cao nhất.
 • Sử dụng và phát triển thương hiệu chung tốt nhất.
 • Phát triển thị trường đa phương nhất.
 • Quản lý tốt nhất, tái lập vốn cao nhất.

Những yếu tố kinh doanh cần lưu ý:

 • Giới hạn vốn thực tế đầu tư: “Thành Lập-Đào Tạo & Hoạt Động-Nguồn Lực Sinh Lợi.
 • Min Max Goods: đầu tư nhóm hàng 20-50-100 triệu…
 • Min Max Showroom: đầu tư tổng thể và nhóm hàng 200-300-500 triệu…
 • Rủi ro min & vốn đầu tư cố định, có thể phát triển nhóm.